หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอโครงการวิจัย

00
1st Image

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอโครงการวิจัย

วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมบัวตอง โบทานิค รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

*****************

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

08.00 – 08.30 น.        ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.        พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย 

                             รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

09.00 – 10.00 น.        บรรยายแนวทางการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

10.00 – 12.00 น.        แบ่งกลุ่มนำเสนอโครงร่างงานวิจัยรายบุคคลและให้ข้อเสนอแนะ

กลุ่มที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม/มนุษยศาสตร์

โดย รศ.ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 18.00 น.        แบ่งกลุ่มนำเสนอโครงร่างงานวิจัยรายบุคคลและให้ข้อเสนอแนะ

กลุ่มที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม/มนุษยศาสตร์

โดย รศ.ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

15.00 – 18.00 น.        แบ่งกลุ่มนำเสนอโครงร่างงานวิจัยรายบุคคลและให้ข้อเสนอแนะ

กลุ่มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

โดย คุณกนกวรรณ  ขับนบ นักวิเคราะห์และผู้ประสานงานวิจัยมุ่งเป้าอาการเพื่อความมั่งคงแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)

18.00 – 19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น

 

19.00 – 21.00 น.        แบ่งกลุ่มนำเสนอโครงร่างงานวิจัยรายบุคคลและให้ข้อเสนอแนะ

กลุ่มที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม/มนุษยศาสตร์

โดย รศ.ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

โดย คุณกนกวรรณ  ขับนบ นักวิเคราะห์และผู้ประสานงานวิจัยมุ่งเป้าอาการเพื่อความมั่งคงแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

09.00 – 12.00 น.        แบ่งกลุ่มนำเสนอโครงร่างงานวิจัยรายบุคคลและให้ข้อเสนอแนะ

กลุ่มที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม/มนุษยศาสตร์

โดย รศ.ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

โดย คุณกนกวรรณ  ขับนบ นักวิเคราะห์และผู้ประสานงานวิจัยมุ่งเป้าอาการเพื่อความมั่งคงแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.        แบ่งกลุ่มนำเสนอโครงร่างงานวิจัยรายบุคคลและให้ข้อเสนอแนะ

กลุ่มที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดย รศ.ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

โดย คุณกนกวรรณ  ขับนบ นักวิเคราะห์และผู้ประสานงานวิจัยมุ่งเป้าอาการเพื่อความมั่งคงแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)

17.00 – 17.30 น.        พิธีปิด

 

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุมในเวลา 10.30 น.และเวลา 14.30 น.

 

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว