หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

00
1st Image

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

--------------------------------------------

๐๘.30 – ๐8.5๐ น.

ลงทะเบียน

๐8.5๐ – ๐๙.0๐ น.

กล่าวรายงานการอบรม

    โดย อาจารย์ ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กล่าวเปิดการอบรม

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี

๐๙.๐๐ – 10.0๐ น.

วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (History of Research Ethics, Principles of Research Ethics,  Laws and Regulations)

 

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

10.0๐ – ๑๑.๐๐ น.

การประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง (Risk/Benefit Assessment)

การวิจัยในบุคคลหรือกลุ่มเปราะบาง

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนาวัลย์ ดาตี้

๑๑.๐๐ - ๑1.๑๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑1.๑๐ - ๑2.๑๐ น.

กระบวนการขอการยินยอมจากอาสาสมัคร (Informed consent process)

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

๑2.๑๐ - ๑3.0๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑3.0๐ - ๑4.0๐ น.

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

(Research among Vulnerable Population / Privacy -Confidentiality and Conflict of Interest Issue)

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนาวัลย์ ดาตี้

๑4.0๐ - ๑๕.๐๐ น.

หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย  (ทั้งก่อนและหลังได้รับอนุมัติให้ทำงานวิจัย)

(Responsibility of Investigators (including Post Review Process)

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

๑๕.๐๐ - ๑5.๑๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑5.๑๐ - ๑6.๑๐ น.

ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวปฏิบัติที่ดีและความประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย

 

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนาวัลย์ ดาตี้

๑๖.๑๐ - ๑๖.๓๐ น.

ถาม-ตอบ

 

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว