หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การจัดทำ SOPs แนวทาง วิธีการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์

00
1st Image

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“แนวทางการจัดทำ SOPs สำหรับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์

และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๓ อาคารอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

--------------------------------------------

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.      กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

                                      โดย อาจารย์ ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๐ น.      กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

                                      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี

๐๙.๑๐ – ๑๐.๓๐ น.      แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์

ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

โดย   นายสัตวแพทย์ ศราวุธ ยะมา

      สัตวแพทย์ประจำศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      แนวทางการจัดทำ SOPs สำหรับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

โดย   นายสัตวแพทย์ ศราวุธ ยะมา

      สัตวแพทย์ประจำศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.      แนวความคิดการดูแลและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการจัดการสัตว์

การดูแลทางการสัตวแพทย์

กายภาพของสถานที่

                                       โดย   นายสัตวแพทย์ ศราวุธ ยะมา

      สัตวแพทย์ประจำศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หมายเหตุ

  • รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการอบรม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.
  • กำหนดการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ สำหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
  • กำหนดการ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ สำหรับนักศึกษา

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว