1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ พ.ศ. 2557-2559

2. การนำงานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2557-2559

3. งานวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559

4. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในปี 2557-2559

5. สรุปผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์เผยแพร่และบูรณาการกับการเรียนการสอนในปี 2557-2559

 

 

 

 

 

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5388 5950  Website
: www.research.cmru.ac.th