แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (Download)

1. สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556 - 2557

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557

4. ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการหน่วยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557

5. ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

6. ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

*ไฟล์ที่ Download เป็นไฟล์บิบอัด ให้ Extract ไฟล์ก่อนใช้งาน*

 

 

 

 

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5388 5950  Website
: www.research.cmru.ac.th