เลือกจากหน่วยงานที่สังกัด    
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสาธิตฯ
หน่วยงานภายใน    
เลือกจากแหล่งทุน    
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลือกจากปีงบประมาณ    
2553 2554 2555 2556  
 


เลือกประเภทที่ต้องการแล้วพิมพ์คำค้นข้างล่าง ถ้าไม่เลือก ระบบจะค้นหาจากทั้งหมด

ค้นหา >>  

หน้า: 1 จาก 26   1 2 3 4 ..... Next Last
ที่
งานวิจัย
นักวิจัย
คณะ
ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
1
การพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อปฏิรูปการศึกษา -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ภัสราภรณ์ นันตากาศ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2
การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนา -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.จิรวรรณ บุญมี
คณะวิทยาการจัดการ
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ดร.ศศิธร อินตุ่น
คณะครุศาสตร์
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติงาน เพื่อการเรียนไวยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
การจัดการเรียนรู้จากการอภิปรายตัวแบบบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์การ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ : นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ประทานพร ทองเขียว
คณะวิทยาการจัดการ
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
การพัฒนาระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.วาริพิณ มงคลสมัย
คณะวิทยาการจัดการ
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8
การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ภัทรกมล รักสวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
9
รูปแบบการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.พงศ์กร ทิพย์ปัญญา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
10
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
ความรู้ความเข้าใจการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี” ผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ศุภณิช จันทร์สอง
คณะวิทยาการจัดการ
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
การใช้การสอนภาษาแบบชักชวนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ปิยะพันธ์ กันทิสา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
การใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เรื่อง พันธุ์ข้าวไทยในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
15
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเห็ดป่า ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ธฤษ เรือนคำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
16
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ชุติมันต์ สะสอง
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
17
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
18
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ดร.กาญจนา สุระ
คณะวิทยาการจัดการ
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
19
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.แสงจันทร์ เกษากิจ
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
20
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 515

<< แสดงรายงาน >>

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950