เลือกจากหน่วยงานที่สังกัด    
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสาธิตฯ
หน่วยงานภายใน    
เลือกจากแหล่งทุน    
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลือกจากปีงบประมาณ    
2553 2554 2555 2556  
 


เลือกประเภทที่ต้องการแล้วพิมพ์คำค้นข้างล่าง ถ้าไม่เลือก ระบบจะค้นหาจากทั้งหมด

ค้นหา >>  

หน้า: 1 จาก 24   1 2 3 4 ..... Next Last
ที่
งานวิจัย
นักวิจัย
คณะ
ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
1
Process Capability Analysis of a Turning Operation -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.สุวัฒน์วงศ์ พันธ์เพ็ชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
ทุนอื่นๆ
2
Cultivation of Arthrospira (Spirulina) platensis Using Low Cost Medium Supplemented with Lac Wastewater -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ปณชนก ชาญไววิทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
ทุนอื่นๆ
3
Estimation of the Atmospheric Flux of Nutrients and Trace Metals to the Eastern Tropical North Atlantic Ocean -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ชาญ ยอดเละ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
ทุนอื่นๆ
4
Corporate culture and the changing of tourism in Maehongson -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.กฤต พันธ์ุปัญญา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
ทุนอื่นๆ
5
การจัดการเรียนรู้จากการอภิปรายตัวแบบบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์การ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ : นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ประทานพร ทองเขียว
คณะวิทยาการจัดการ
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
การพัฒนาระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.วาริพิณ มงคลสมัย
คณะวิทยาการจัดการ
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7
การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ภัทรกมล รักสวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8
ความรู้ความเข้าใจการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี” ผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ศุภนิช จันทร์สอง
คณะวิทยาการจัดการ
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
การใช้การสอนภาษาแบบชักชวนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ปิยะพันธ์ กันทิสา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเห็ดป่า ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ธฤษ เรือนคำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
11
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ชุติมันต์ สะสอง
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
12
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพี่เลี้ยงของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.สมเกตุ อุทธโยธา
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
13
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่บ้านบนฐานการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.อทิตยา ใจเตี้ย
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
14
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ไพรสันต์ สุวรรณศรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
15
ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
16
วิถีชีวิตและการดำรงอยู่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
17
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ไผ่เพื่อพัฒนาชุมชนกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ของจังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ไชยเชิด ไชยนันท์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
18
การสำรวจความหลากหลายของแมลงน้ำ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจำแนกพันธุ์แมลงน้ำที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.จุฬาวลี มณีเลิศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
19
การสร้างเสริมสุขภาพทางสังคมในผู้สูงอายุโดยการเรียนรู้แบบพุทธร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.กานต์ชัญญา แก้วแดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
20
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะโภชนาการผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านอาหารพื้นบ้าน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.มุจลินท์ แปงศิริ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 468

<< แสดงรายงาน >>

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950