เลือกจากหน่วยงานที่สังกัด    
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสาธิตฯ
หน่วยงานภายใน    
เลือกจากแหล่งทุน    
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลือกจากปีงบประมาณ    
2553 2554 2555 2556  
 


เลือกประเภทที่ต้องการแล้วพิมพ์คำค้นข้างล่าง ถ้าไม่เลือก ระบบจะค้นหาจากทั้งหมด

ค้นหา >>  

หน้า: 1 จาก 39   1 2 3 4 ..... Next Last
ที่
งานวิจัย
นักวิจัย
คณะ
ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
1
ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโครงการฝึกอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ธวัชชัย บุญมี
คณะวิทยาการจัดการ
2561
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
การส่งเสริมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยชุมชนมีส่วนร่วม -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.กิติยาภรณ์ อินธิปีก
คณะวิทยาการจัดการ
2561
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
การใช้และความความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นางธญา ตันติวราภา
สำนักหอสมุด
2561
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
การขยายพันธ์ุจันทร์ผาโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นายธงชัย ศรีตะปัญญะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
สิทธิการร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกัน (Ride Sharing) ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.กฤษฎา เอี่ยมละมัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.รสลิน เพตะกร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7
สภาพงานสารบรรณและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8
การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อป้องกันภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นางฐิตินันท์ เขียวนิล
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
9
การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นายศุภชัย ไชยาแจ่ม
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
10
การพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบปั๊มสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นายอานนท์ ผัดแปง
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
11
กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ชุติมันต์ สะสอง
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
12
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นางรัชฎาพร พันธุ์ทวี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
13
กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
14
การพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อปฏิรูปการศึกษา -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.คมสัน โกเสนตอ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
15
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.วรสุดา วัฒนวงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
16
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยกรณี : การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ยุพิน อินทยะ
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
17
การสกัดและคุณลักษณะของเจลาตินสกัดจากหนังกระบือ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
18
ผลการจัดกิจกรรมทางกายโดยใช้สื่อจากวัสดุเหลือใช้ที่มีต่อ พัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ชนิตา อิศรเสนา
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
19
การพัฒนาชุดการสอนคำพื้นฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่องชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
20
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ธีรธร เลอศิลป์
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 775

<< แสดงรายงาน >>

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950