ชื่อเรียก    รหัสผ่าน     
กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งาน ระบบปฏิทินกิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 

ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร : 053-88-5951

นางสาวกรรณิกา ซาซง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

โทร : 053-88-5956

นางณัฐธยาน์ บันเทา
หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมการวิจัย

โทร : 053-88-5958

นางสาวอันสุดารี กันทะสอน
หัวหน้างานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ

โทร : 053-88-5957

นายปรัชญา ไชยวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร : 053-88-5957

นางพิมพ์พรรณ์ สูญโญ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

โทร : 053-88-5955