นางพิมพ์พรรณ์ สูญโญ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ติดต่อโทร. 053-88-5955