นางสาวกรรณิกา ซาซง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ติดต่อโทร. 053-88-5956