ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อโทร. 053-88-5951