ขอเชิญส่งบทความหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
  • กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (ราย 2 เดือน)

     

    ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/