ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ปี 2560
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2560 เป็นไปทิศทางเดียวกันได้อย่างทั่วถึง วช. จึงกำหนดให้มีการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ปี 2560 ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้

  1. วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

  2. วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

  3. วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

  4. วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

   

  ในการนี้ วช. จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน!!!)